Προστασία ιδιωτικότητας & προσωπικά δεδομένα

Πολιτική προστασίας ιδιωτικότητας & προσωπικών δεδομένων
Εισαγωγή
Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Τηλεπικοινωνιών» (εφεξής καλούμενη ως «Vodafone») έχοντας ως στόχο να προστατεύσει και να διασφαλίσει την ιδιωτικότητα και τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της, στην οποία αποδίδει ιδιαίτερη σημασία, έχει θέσει μέχρι σήμερα σε εφαρμογή μια σειρά από ενέργειες, κανόνες και διαδικασίες, προς εξασφάλιση της πλήρους συμμόρφωσής της με το ισχύον Ευρωπαϊκό και Εθνικό νομοθετικό πλαίσιο.
Με την παρούσα πολιτική καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, βάσει των οποίων η Vodafone προβαίνει στη συλλογή, χρήση, διαβίβαση και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η εν λόγω πολιτική μπορεί να υπόκειται σε τροποποιήσεις και αναπροσαρμογές, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο, οι οποίες θα έχουν εφαρμογή από την ημερομηνία που θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας μας www.vodafone.gr
Συλλογή προσωπικών δεδομένων
Η Vodafone συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με τη συγκατάθεσή σας και υπό την προϋπόθεση ότι έχετε προηγουμένως ενημερωθεί με την παρούσα πολιτική για το είδος των δεδομένων, τον σκοπό, την έκταση της επεξεργασίας και τους αποδέκτες αυτών. Η συγκατάθεσή σας μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ενότητα "Τα δικαιώματά σας" της παρούσας πολιτικής για περισσότερες πληροφορίες.
Ωστόσο, όπως θα αναλυθεί στη συνέχεια, η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να βασίζεται και σε άλλη νομιμοποιητική βάση πέραν της συγκατάθεσης, όπως είναι η εκτέλεση σύμβασης, η υποστήριξη των νόμιμων επιχειρηματικών συμφερόντων της Vodafone και η συμμόρφωση με άλλες νομικές υποχρεώσεις.
Εκτέλεση σύμβασης: Η Vodafone επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασής σας, ή σύναψης νέας σύμβασης μαζί σας, όπως επίσης και για να είναι σε θέση να προβεί σε ενέργειες που σχετίζονται με τα αιτήματά σας. Η επεξεργασία αυτή πραγματοποιείται για να μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις, να αποστέλλετε και να λαμβάνετε γραπτά μηνύματα (SMS), να περιηγείστε στο διαδίκτυο, και για να είμαστε εν γένει σε θέση να σας παρέχουμε συνδεσιμότητα. Αυτό μας επιτρέπει, επίσης, να εκδίδουμε τον λογαριασμό σας, με βάση τη χρήση σας και να διεξάγουμε πιστωτικούς ελέγχους, όταν υποβάλλετε σχετική αίτηση για ένα προϊόν ή μια υπηρεσία.
Νόμιμα επιχειρηματικά συμφέροντα: Στο πλαίσιο υποστήριξης των νόμιμων επιχειρηματικών συμφερόντων της Vodafone, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για την πρόληψη της απάτης, τη διατήρηση της ασφάλειας του δικτύου και των υπηρεσιών μας και τη βελτίωσή τους. Όποτε βασιζόμαστε σε αυτή τη νoμιμοποιητική βάση για να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας, αξιολογούμε πάντοτε τα επιχειρηματικά μας συμφέροντα για να βεβαιωθούμε ότι δεν υπερισχύουν των δικαιωμάτων σας. Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία αυτή. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ενότητα "Τα δικαιώματά σας" της παρούσας πολιτικής.
Συμμόρφωση με μια υποχρεωτική νομική υποχρέωση: Η Vodafone ενδέχεται να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για να συμμορφώνεται με υποχρεωτικές νομικές υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, λογιστικών και φορολογικών απαιτήσεων, οι οποίες υλοποιούνται βάσει των εσωτερικών πολιτικών και διαδικασιών της. Σχετικά με τη συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων, η Vodafone συλλέγει προσωπικά δεδομένα, όταν:
 • Αγοράζετε (online, μέσω τηλεφώνου ή σε κάποιο κατάστημα) προϊόντα ή υπηρεσίες από εμάς.
 • Εγγράφεστε για την αγορά κάποιου προϊόντος ή για την παροχή προς εσάς τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών με τη συμπλήρωση και υπογραφή της σχετικής Αίτησης Σύνδεσης/Ενεργοποίησης των υπηρεσιών της Εταιρίας μας.
 • Εγγράφεστε σε υπηρεσίες προκειμένου να λαμβάνετε ηλεκτρονικές ενημερωτικές επιστολές «newsletter».
 • Ζητάτε πληροφορίες σχετικά με ένα προϊόν ή υπηρεσία, ή επικοινωνείτε μαζί μας για την υποβολή ερωτήσεων ή παραπόνων.
 • Συμμετέχετε σε έρευνες ή διαγωνισμούς.
 • Χρησιμοποιείτε το δίκτυό μας ή άλλα προϊόντα και υπηρεσίες της Vodafone.
 • Επισκέπτεστε ή πλοηγήστε στην ιστοσελίδα της Vodafone.
Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες για εσάς από άλλους οργανισμούς, εφόσον απαιτείται, όπως ενδεικτικά φορείς και οργανισμούς καταπολέμησης της απάτης, καταλόγους επιχειρήσεων και υπηρεσίες πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας. Ενδέχεται, επίσης, να συλλέγουμε πληροφορίες από άλλους, εταίρους και θυγατρικές εταιρίες μας.
Όταν επισκέπτεστε τις εγκαταστάσεις και τα καταστήματα της Vodafone, συλλέγουμε δεδομένα εικόνας κλειστού κυκλώματος (CCTV) για λόγους ασφάλειας και πρόληψης παραβατικών ενεργειών.
Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε
Οι πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς εξαρτώνται από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Vodafone στις οποίες έχετε εγγραφεί ή χρησιμοποιείτε. Στις πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς συγκαταλέγονται ενδεικτικά τα ακόλουθα:
 • Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, Α.Φ.Μ., τηλέφωνο, ημερομηνία γέννησης και διεύθυνση e-mail.
 • Τις προτιμήσεις σας για συγκεκριμένα προϊόντα, υπηρεσίες ή δραστηριότητες, εφόσον μας τις γνωστοποιήσετε, ή τις συνάγουμε από τη χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
 • Τη μεταξύ μας επικοινωνία – όπως η καταγραφή ή μαγνητοφώνηση μίας κλήσης που πραγματοποιείτε προς κάποιο τηλεφωνικό μας κέντρο, όποτε τούτο σύμφωνα με την νομοθεσία επιτρέπεται, ενός e-mail, μίας επιστολής ή οποιασδήποτε άλλης μορφής επικοινωνίας επιχειρήσετε.
 • Πληροφορίες σχετικές με τον λογαριασμό σας – όπως ημερομηνίες πληρωμής, εγγραφή σε υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία συνδέεται με έναν λογαριασμό.
 • Επιπλέον, συλλέγουμε πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, όπως:
  • Τους τηλεφωνικούς αριθμoύς που καλείτε ή στους οποίους στέλνετε μηνύματα (ή τους αριθμούς από τους οποίους λαμβάνετε μηνύματα ή κλήσεις).
  • Την ημερομηνία, την ώρα και τη διάρκεια – όγκο των κλήσεων και των μηνυμάτων που στέλνετε ή λαμβάνετε μέσω του δικτύου, καθώς και τη θέση σας (κατά προσέγγιση) ενόσω πραγματοποιούνταν η σχετική επικοινωνία.
  • Το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών – όπως για παράδειγμα, για προβλήματα του δικτύου ή άλλα γεγονότα που επηρεάζουν τις υπηρεσίες δικτύου.
  • Τις πληροφορίες που σχετίζονται με τη χρήση των ιστοσελίδων μας από το κινητό ή τον υπολογιστή σας, και ως εκ τούτου τις σελίδες που επισκεφθήκατε.
  • Tην ημερομηνία, ώρα και διάρκεια της πλοήγησής σας, καθώς και την τοποθεσία σας (κατά προσέγγιση) στη διάρκεια της πλοήγησης αυτής.

Χρήση των προσωπικών σας δεδομένων

Στη Vodafone πραγματοποιούμε επεξεργασία των δεδομένων σας για διαφορετικούς σκοπούς, όπως για:

 • Να σας παρέχουμε τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες βάσει της μεταξύ μας σύμβασης.
 • Να επεξεργαζόμαστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αγοράζετε από εμάς, και να σας κρατάμε ενήμερους για την εξέλιξη της παραγγελίας σας.
 • Να σας πληροφορούμε γενικά για νέα προϊόντα και υπηρεσίες (εκτός αν έχετε επιλέξει να μη λαμβάνετε προωθητικά μηνύματα).
 • Να σας παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες προσαρμοσμένες σε εσάς. Αυτή η επεξεργασία αφορά υπηρεσίες, οι οποίες δεν εντάσσονται στη μεταξύ μας συμφωνία, υπηρεσίες που χρησιμοποιούν πληροφορίες αναφορικά με τον τόπο που βρίσκεστε, όταν χρησιμοποιείτε φορητές συσκευές (δεδομένα θέσης), αλλά και την επικοινωνία με μηνύματα σχετικά με αλλαγές σε προϊόντα ή υπηρεσίες.
 • Να επικοινωνούμε μαζί σας με προσφορές ή προωθητικές ενέργειες βάσει του τρόπου χρήσης των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Ο τρόπος χρήσης περιλαμβάνει τις κλήσεις και τα γραπτά μηνύματα, τα δεδομένα θέσης και τις πληροφορίες πλοήγησης (σημειωτέον ότι δεν θα λαμβάνετε τέτοια μηνύματα, εφόσον το επιλέξετε).
 • Να σας τιμολογούμε για τη χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας ή να ολοκληρώνουμε την εξόφληση των λογαριασμών σας.
 • Να απαντάμε στα ερωτήματα ή τους προβληματισμούς σας αναφορικά με τη χρήση του δικτύου, των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας.
 • Να σας ενημερώνουμε για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες άλλων εταιριών που εκτιμούμε ότι θα σας ενδιαφέρουν (συμπεριλαμβανομένων εκπτώσεων και προσφορών που έχουμε εξασφαλίσει για τους πελάτες μας).
 • Να προστατεύουμε το δίκτυό μας και να διαχειριζόμαστε τον όγκο των κλήσεων, των μηνυμάτων και γενικότερα της χρήσης του δικτύου. Για παράδειγμα, προσδιορίζουμε περιόδους αυξημένης χρήσης, ώστε να ελέγχουμε και να διασφαλίζουμε ότι το δίκτυο μπορεί να υποστηρίξει τον όγκο στις συγκεκριμένες χρονικές περιόδους.
 • Να κατανοούμε τον τρόπο που χρησιμοποιείτε το δίκτυο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Με αυτό τον τρόπο, μπορούμε να αναπτύξουμε πιο ενδιαφέροντα προϊόντα και υπηρεσίες, προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας, καθώς και να προσωποποιήσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε.
 • Να αποτρέπουμε και να διαχειριζόμαστε την απάτη ή άλλα εγκλήματα, να εισπράττουμε χρέη και απαιτήσεις από τους οφειλέτες μας.
 • Να παρέχουμε συγκεντρωτικές αναφορές σε τρίτους (όπως αναφορές που δεν περιλαμβάνουν πληροφορίες μέσω των οποίων ταυτοποιείται ένα πρόσωπο).
 • Να παρέχουμε πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.
 • Να διενεργούμε ελέγχους πιστοληπτικής ικανότητας, στις περιπτώσεις που υποβάλετε αίτηση για σύμβαση παροχής υπηρεσιών και να αξιολογούμε τη σχετική αίτηση.
  Διευκρινίζεται ότι τα δεδομένα θέσης που χρησιμοποιούμε αφορούν την τοποθεσία σας κατά προσέγγιση. Ως εκ τούτου, ενδέχεται να αλλάζουν όσο μετακινήστε με το κινητό σας τηλέφωνο.
  Θα αποθηκεύσουμε τα δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα είναι σε ισχύ η σύμβασή σας και προβλέπεται κατά περίπτωση από την ισχύουσα νομοθεσία. Εφόσον δεν έχουμε υποχρέωση τήρησης από τον νόμο, θα διαγράψουμε τα δεδομένα σας αμέσως μόλις σταματήσουμε να τα χρειαζόμαστε για κάποιον από τους ανωτέρω σκοπούς. Ωστόσο, θα τηρήσουμε ορισμένα προσωπικά δεδομένα σας για ένα εύλογο χρονικό διάστημα μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση του συμβολαίου σας (ως νομική υποχρέωση). Σε κάθε περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της σύμβασης βρίσκεται σε εκκρεμότητα οφειλή, ή αίτημα επίλυσης διαφοράς, ή καταγγελία του συνδρομητή ενώπιον αρμόδιας διοικητικής, δημόσιας ή Δικαστικής Αρχής, τα εν λόγω δεδομένα διατηρούνται μέχρι την οριστική επίλυση της διαφοράς. Η Εταιρία μας, ή κάποιος από τους συνεργάτες μας, ενδέχεται να επικοινωνήσει μαζί σας μέσα σε αυτό το εύλογο χρονικό διάστημα, προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τις υπηρεσίες της Vodafone, εκτός εάν έχετε απεγγραφεί από τις λίστες των προωθητικών ενεργειών. Χρησιμοποιούμε cookies (μικρά αρχεία κειμένου στον φυλλομετρητή – browser) και άλλες τεχνικές. Μέσω των παραπάνω τεχνικών συλλέγουμε πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, τα διαδικτυακά προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.
  Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να προσαρμοζόμαστε στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας. Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε persistent cookies (cookies που παραμένουν συνδεδεμένα με τον φυλλομετρητή σας (browser)) καταγράφοντας λεπτομέρειες που θα μας επιτρέψουν να σας αναγνωρίζουμε την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας. Περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το θέμα, θα βρείτε στην ενότητα "Πολιτική Cookies".
  Μπορείτε να επιλέξετε τη χρήση cookies που επιθυμείτε, ή να ρυθμίσετε τον φυλλομετρητή σας (browser), ώστε να σας ενημερώνει κάθε φορά που μία ιστοσελίδα επιχειρεί να χρησιμοποιήσει cookies.

Διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων

Ενδέχεται να μοιραστούμε δεδομένα που σας αφορούν με:

 • Εταιρίες του Vodafone Group.
 • Εταίρους και συνεργάτες, οι οποίοι μετέχουν στη διαδικασία παροχής των προϊόντων και υπηρεσιών που έχετε παραγγείλει ή χρησιμοποιείτε.
 • Εταιρίες που έχουν αναλάβει να παρέχουν υπηρεσίες στο ή για λογαριασμό του Vodafone Group.
 • Φορείς και οργανισμούς καταπολέμησης της απάτης, καταλόγους επιχειρήσεων και υπηρεσίες πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας.
 • Δικηγορικές εταιρίες/δικηγόρους, ή εταιρίες ενημέρωσης οφειλετών, ή οργανισμούς με συναφή δραστηριότητα.
 • Αστυνομικές και εποπτικές αρχές, διοικητικούς φορείς, δικαστικές ή άλλες δημόσιες αρχές στις οποίες είτε οφείλουμε να παρέχουμε πληροφορίες είτε αυτές εξουσιοδοτούνται από το νόμο να τις ζητούν.
 • Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης (εφόσον πραγματοποιήσετε κάποια κλήση έκτακτης ανάγκης). Στις περιπτώσεις αυτές μοιραζόμαστε μεταξύ άλλων πληροφοριών και τη γεωγραφική σας θέση.
  Θα αποκαλύψουμε δεδομένα, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο, για την προστασία από την απάτη, για να προστατεύσουμε τους πελάτες μας και για να προασπίσουμε τα δικαιώματα και την περιουσία μας.
  Σε περίπτωση που η Εταιρία μας συγχωνευθεί ή πωληθεί σε άλλον οργανισμό, ενδέχεται να μεταφέρουμε τα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε για εσάς στον νέο οργανισμό.
  Ενδέχεται να μεταφέρουμε τα δεδομένα σας σε εταιρίες ή παρόχους υπηρεσιών σε χώρες εκτός της ΕΟΖ (Ευρωπαϊκή Οικονομική Ζώνη) υπό τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Αυτό θα συμβεί σε περίπτωση που οι συνεργάτες ή προμηθευτές μας είναι εγκατεστημένοι εκτός ΕΟΖ, ή εφόσον εσείς χρησιμοποιείτε προϊόντα και υπηρεσίες ενόσω επισκέπτεστε μία από αυτές τις χώρες.
  Ενδέχεται, τέλος, να μοιραστούμε τα προσωπικά δεδομένα σας με συνεργαζόμενες εταιρίες, τις οποίες επιλέγουμε βάσει όλων των σχετικών απαιτήσεων, προδιαγραφών και κανόνων που θέτει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, ώστε να επικοινωνήσουν μαζί σας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους.

Μέριμνα για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

Έχουμε δημιουργήσει εξειδικευμένες ομάδες που ελέγχουν και βελτιώνουν διαρκώς τα μέτρα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη χρήση, τυχαία απώλεια, διάδοση ή καταστροφή.
Στις περιπτώσεις που ένας οργανισμός παρέχει σε εμάς ή για λογαριασμό μας υπηρεσίες που περιλαμβάνουν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, διασφαλίζουμε ότι ο συγκεκριμένος οργανισμός εφαρμόζει τα κατάλληλα μέτρα προστασίας και επεξεργάζεται τα δεδομένα σύμφωνα με τον καθορισμένο τρόπο. Οι εν λόγω οργανισμοί δεν μπορούν να επεξεργάζονται τα δεδομένα σας για δικούς τους σκοπούς. Οι ομάδες ασφαλείας μας πραγματοποιούν τακτικούς ελέγχους, ώστε να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση των παραπάνω οργανισμών προς τα κριτήρια που έχουμε θέσει.
Η επικοινωνία μέσω διαδικτύου (όπως τα e-mails) δεν είναι ασφαλής χωρίς εφαρμογή κρυπτογράφησης. Οι επικοινωνίες που επιχειρείτε ενδέχεται να περιλαμβάνουν μεταφορά δεδομένων μέσω διαφόρων χωρών, λόγω της φύσης του διαδικτύου. Η Vodafone δεν αναλαμβάνει ευθύνη για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή απώλεια δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που δεν υπόκεινται στον άμεσο έλεγχό της.

Τα δικαιώματά σας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, για να σας εξηγήσουμε ποια δεδομένα τηρούμε για εσάς, καθώς και τον ακριβή τρόπο με τον οποίο τα επεξεργαζόμαστε. Επιπλέον, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να μας ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που τηρούμε για εσάς (δικαίωμα πρόσβασης).
Εάν πιστεύετε ότι τα δεδομένα σας δεν είναι ακριβή, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας, ώστε να προβούμε στις απαιτούμενες διορθώσεις (δικαίωμα διόρθωσης).
Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι τα δεδομένα σας δεν υπόκεινται σε επεξεργασία για κάποιο συγκεκριμένο και νόμιμο σκοπό, μπορείτε να μας ζητήσετε να προχωρήσουμε σε διαγραφή τους (δικαίωμα διαγραφής).
Μπορείτε να μας ζητήσετε να αναστείλουμε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας ή να εναντιωθείτε σε αυτή για λόγους που σας αφορούν. Ειδικά στις περιπτώσεις που λαμβάνουμε αυτοματοποιημένες αποφάσεις, παρακαλούμε απευθυνθείτε σε εμάς, ώστε να σας επιτρέψουμε να παρέμβετε (δικαίωμα εναντίωσης).
Μπορείτε να ζητήσετε την εξαίρεσή σας από όλες τις προωθητικές ενέργειες ή να επιλέξετε να εξαιρεθείτε από ορισμένες μόνο μορφές εμπορικής επικοινωνίας (όπως το e-mail, τα γραπτά μηνύματα, το τηλέφωνο, κ.λ.π.). Στην περίπτωση που δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε προωθητικά μηνύματα μέσω e-mail, μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα μας (δικαίωμα περιορισμού).
Μπορείτε να ζητήσετε την απευθείας διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που σας αφορούν, στον οργανισμό που θα μας υποδείξετε σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία (δικαίωμα φορητότητας).
Μπορείτε να μας ζητήσετε να ικανοποιήσουμε κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματά σας, με την υποβολή σχετικής αίτησης:

 • είτε αυτοπροσώπως σε κατάστημα της Εταιρίας μας συνοδευόμενη από αντίγραφο της αστυνομικής σας ταυτότητας ή άλλου νόμιμου δημόσιου εγγράφου προκειμένου να αποδεικνύεται η ταυτοπροσωπία,
 • είτε μέσω τρίτου προσώπου, όπου στην περίπτωση αυτή η αίτηση θα συνοδεύεται από εξουσιοδότηση του εξουσιοδοτούντος με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομία και αντίγραφα των αστυνομικών ταυτοτήτων ή άλλου νόμιμου δημόσιου εγγράφου τόσο του εξουσιοδοτούντα όσο και του εξουσιοδοτούμενου, προκειμένου να αποδεικνύεται η ταυτοπροσωπία,
 • είτε με ηλεκτρονική επιστολή (e-mail) στη διεύθυνση data.privacy.gr@vodafone.com

Η Vodafone δεσμεύεται να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή τους. Ωστόσο, στις περιπτώσεις που η ικανοποίηση των αιτημάτων σας καθίσταται αδύνατη για την εταιρία μας, θα σας ενημερώνουμε αιτιολογημένα για τη σχετική αδυναμία μας, καθώς και για την προβλεπόμενη ημερομηνία απάντησης στο αίτημά σας, η οποία δεν θα ξεπερνά συνολικά τις ενενήντα (90) ημέρες από την αρχική υποβολή του αιτήματός σας.
Δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή
Σας ενημερώνουμε ότι έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr, Τα δικαιώματά μου, Καταγγελία στην Αρχή).

Πρόγραμμα συμμόρφωσης ομίλου Vodafone με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ)

Συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ)

Ο Όμιλος Vodafone, έχοντας ως στόχο να προστατεύσει και να διασφαλίσει την ιδιωτικότητα των πελατών του, έχει θέσει μέχρι σήμερα σε εφαρμογή μια σειρά από ενέργειες, κανόνες και διαδικασίες, που σχεδιάσθηκαν ώστε να εξασφαλίσουν πλήρη συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό και Εθνικό νομοθετικό πλαίσιο για την προαστασία των προσωπικών δεδομένων. Ο Όμιλος Vodafone προσεγγίζει την ιδιωτικότητα ολιστικά σε παγκόσμιο επίπεδο και όλες οι εταιρείες του Ομίλου είναι υποχρεωμένες να ακολουθούν πιστά την ενιαία πολιτική ιδιωτικότητας του Ομίλου.
Οι επιμέρους δράσεις της Vodafone, ως προς τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων («ΓΚΠΔ» ή «Κανονισμός»), αποτελούν μία εξέλιξη των δράσεων, που ήδη λάμβαναν χώρα έως σήμερα, δεδομένου ότι η διαφύλαξη της ιδιωτικότητας των πελατών μας αποτελεί διαχρονικά πρωταρχική μας προτεραιότητα. Η Vodafone έχει προβεί στη σχεδίαση Προγράμματος Συμμόρφωσης με τον ΓΚΠΔ σε επίπεδο Ομίλου με αποκλειστικό σκοπό την εξασφάλιση της συμμόρφωσης τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.
Το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης του Ομίλου Vodafone ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2016, βασιζόμενο σε υφιστάμενες διαδικασίες και περιλαμβάνει τον ενδελεχή έλεγχο υπηρεσιών και προϊόντων, ώστε να διασφαλίζεται συνεχώς η συμμόρφωση τους με τον Κανονισμό. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει επίσης την επανεκπαίδευση του συνόλου του προσωπικού σε θέματα ιδιωτικότητας ώστε να διασφαλίζεται ότι τόσο οι υπάλληλοι της Vodafone όσο και οι άμεσοι συνεργάτες της γνωρίζουν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τη διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Οι κύριες δράσεις του Ομίλου Vodafone ως προς τη συμμόρφωσή του με τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα εξής:

 • Ενέργειες με αποκλειστικό σκοπό την εξυπηρέτηση όλων των αιτημάτων των πελατών, τα οποία σχετίζονται με τα δικαιώματά τους όπως αυτά προκύπτουν από τον Κανονισμό.
 • Πρωτοβουλίες σχετικά με τη διαφανή ενημέρωση των πελατών της Vodafone αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων στο σύνολο των προϊόντων και υπηρεσιών του οργανισμού.
 • Δημιουργία μητρώων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, διαδικασιών και συστημάτων, τα οποία επικαιροποιούνται συνεχώς.
 • Αναγνώριση διαδικασιών επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων υψηλού κινδύνου, σε όλο το εύρος του οργανισμού και αξιολόγηση αυτών με σκοπό την εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων που ικανοποιούν τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ.
 • Έλεγχο των διαδικασιών προστασίας της Ιδιωτικότητας και της Ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό και εξ' ορισμού όλων των έργων του Ομίλου με σκοπό την έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση κινδύνων σχετικών με την ιδιωτικότητα οι οποίοι ενδέχεται να προκύψουν από μία σημαντική αλλαγή ή από την εισαγωγή νέας υπηρεσίας, διαδικασίας ή νέου προϊόντος.
 • Ευαισθητοποίηση του προσωπικού όλου του οργανισμού αλλά και των συνεργατών του, με σκοπό να κατανοήσουν τον αντίκτυπο του ΓΚΠΔ στα καθημερινά τους καθήκοντα.
 • Επικαιροποίηση των πολιτικών, στις περιπτώσεις που αυτό κρίθηκε απαραίτητο, όπως επί παραδείγματι στα κάτωθι:
   - Πρότυπα και διαδικασίες σχετικές με την Πολιτική Διαχείρισης Ιδιωτικότητας της Vodafone
   - Πρότυπα και διαδικασίες σχετικές με το Πρότυπο Ασφάλειας Πληροφοριών της Vodafone
   - Διαδικασία Διαχείρισης και Γνωστοποίησης Συμβάντων Παραβίασης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
   
 • Τυποποίηση μίας σειράς διαδικασιών για τη συμμόρφωση των προμηθευτών της Vodafone με το σύνολο των προβλεπόμενων στον ΓΚΠΔ απαιτήσεων. Επισημαίνεται ότι η οποιαδήποτε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από προμηθευτές γίνεται πάντα σύμφωνα με το υπογεγραμμένο μεταξύ της Vodafone και του εκάστοτε προμηθευτή, Συμφωνητικό Επεξεργασίας Δεδομένων στο οποίο ορίζονται οι απαιτήσεις ασφαλείας που οφείλει να αναλάβει ο εκάστοτε προμηθευτής.

Ο Όμιλος Vodafone και η Vodafone Ελλάδος, συνεχίζουν τις δράσεις τους ώστε πάντοτε να βρίσκονται σε πλήρη εφαρμογή όλα τα απαραίτητα εργαλεία και οι διαδικασίες που όχι μόνο θα διασφαλίζουν αλλά επίσης θα αποδεικνύουν και την πλήρη συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις του Κανονισμού.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο data.privacy.gr@vodafone.com

Εισαγωγή

 Η παρούσα πολιτική αφορά τη χρήση Cookies κατά την επίσκεψη των χρηστών στον διαδικτυακό ιστότοπο (ιστοσελίδα) της Vodafone  Innovus (https://www.vodafoneinnovus.com).

Ο ιστότοπος της Εταιρείας χρησιμοποιεί Cookies με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσης χρήσης του ιστοτόπου, καθώς και για να εξατομικεύσει την εμπειρία περιήγησης του τελικού χρήστη. Με την περιήγηση στον ιστότοπο, ο χρήστης συμφωνεί με τη χρήση Cookies σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική, η οποία συνιστά μια επέκταση του ενημερωτικού μηνύματος (banner) για τη χρήση των Cookies που εμφανίζεται όταν ο χρήστης συνδεθεί για πρώτη φορά στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου της Εταιρείας.

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων, τα οποία τοποθετούνται στον υπολογιστή ή σε άλλες συσκευές (smartphones, tablets) του τελικού χρήστη κατά την περιήγησή του στον ιστότοπο, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στον ιστότοπο, ο τελευταίος να είναι σε θέση να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στον χρήστη αποτελεσματικότερη πλοήγηση.

Κατηγορίες Cookies

Απαραίτητα Cookies: ορισμένα Cookies είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστοτόπου της Εταιρείας και επιτρέπουν στον χρήστη να μετακινείται στον ιστότοπο και να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες και τις λειτουργίες του. Πρόκειται για Cookies τα οποία λήγουν, όταν ο χρήστης τερματίζει την περιήγησή του. Σε περίπτωση απενεργοποίησης των απαραίτητων Cookies, ο χρήστης δεν θα έχει τη δυνατότητα πλήρους πρόσβασης σε όλο το περιεχόμενο του ιστοτόπου.

Cookies Στατιστικών: τα Cookies στατιστικών επιτρέπουν στον διαχειριστή του ιστοτόπου να συλλέγει πληροφορίες σχετικά με την επισκεψιμότητα του ιστοτόπου και με τις σελίδες του ιστοτόπου που είναι οι πιο δημοφιλείς ώστε να είναι σε θέση να βελτιώσει την απόδοση του ιστοτόπου. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies είναι ανώνυμες.

Ο ιστότοπος της Εταιρείας χρησιμοποιεί τους ακόλουθους τύπους Cookies, κατά την επίσκεψη/πλοήγησή του τελικού χρήστη στην ιστοσελίδα.

Απαραίτητα (1)

Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπου.

Cookie name

Τύπος Cookie

Δεδομένα που συλλέγει

Ποιος το τοποθετεί

Ημερομηνία Λήξης

wpml_referer_url

1

Συλλέγει πληροφορίες για την γλώσσα που χρησιμοποιεί ο χρήστης στον H/Y του και τις ενέργειες που κάνει στο site για να ορίσει γλώσσα προτίμησης).

 

 

_icl_current_language

1

Συλλέγει πληροφορίες για την γλώσσα που χρησιμοποιεί ο χρήστης στον H/Y του και τις ενέργειες που κάνει στο site για να ορίσει γλώσσα προτίμησης).

 

 

Cookies στατιστικών (2)

Τα cookies στατιστικών συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, για παράδειγμα, ποιές σελίδες επισκέπτονται συχνότερα.

Cookie name

Τύπος Cookie

Δεδομένα που συλλέγει

Ποιος το τοποθετεί

Ημερομηνία Λήξης

_ga

2

google analytics (συλλέγει τις ενέργειες που κάνει ο χρήστης στο site για να παράξει στατιστικά)

 

 

_gat_gtag_UA_4004669_12

2

google analytics (συλλέγει τις ενέργειες που κάνει ο χρήστης στο site για να παράξει στατιστικά)

 

 

_gid

2

google analytics (συλλέγει τις ενέργειες που κάνει ο χρήστης στο site για να παράξει στατιστικά)

 

 

Απενεργοποίηση των Cookies

Έχετε τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε τα Cookies αλλάζοντας τις σχετικές ρυθμίσεις είτε μέσω της ιστοσελίδας, είτε στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Ωστόσο, ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά εάν όλα τα cookies είναι απενεργοποιημένα. Αν απενεργοποιήσετε μόνο τα Cookies τρίτων, δεν θα εμποδίζεστε από την περιήγηση στον ιστότοπό μας. Επιλέξτε τον τύπο του προγράμματος περιήγησης που διαθέτετε και επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο για να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απενεργοποίησης.

Πληροφορίες Σχετικά με τα Cookies

Σε περίπτωση που επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Cookies, τον τρόπο χρήσης αυτών καθώς επίσης και τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται στη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα  www.allaboutcookies.org.

Σημείωση:

Η παρούσα Πολιτική Cookies αναθεωρήθηκε την 20η Σεπτεμβρίου 2018

Συχνές ερωτήσεις

Μάθε όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζεις για το GDPR και τα προσωπικά δεδομένα
Τι είναι ο GDPR;
Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (General Data Protection Regulation - GDPR) είναι ο νέος Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Μετά από αρκετά χρόνια διαβουλεύσεων, ο Κανονισμός υπογράφηκε από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο της ΕΕ στις 27 Απριλίου 2016 και αφορά στην προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και στην ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ.
Ποια είναι η ημερομηνία εφαρμογής του GDPR;
Η ημερομηνία εφαρμογής του GDPR είναι η 25 Μαΐου 2018 και η εφαρμογή του είναι υποχρεωτική σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ, και φυσικά και στην Ελλάδα.
Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;
Προσωπικά δεδομένα (επίσης αναφέρονται και με τον όρο «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα») είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (που συχνά ονομάζεται «υποκείμενο των δεδομένων»). Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας, όπως όνομα, ηλικία, αριθμός ταυτότητας, αριθμός τηλεφώνου, δεδομένα θέσης, online identifiers, ή παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.
Ποιες είναι οι βασικές αρχές του GDPR;
Ο Κανονισμός καθορίζει ότι:
 • Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πρέπει να είναι νόμιμη, δίκαιη και διαφανής.
 • Τα προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να συλλέγονται μόνο για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς.
 • Τα προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να είναι επαρκή, να είναι σχετικά με τον σκοπό της επεξεργασίας και να περιορίζονται μόνο σε αυτά που είναι απαραίτητα.
 • Τα προσωπικά δεδομένα που τηρούνται θα πρέπει να είναι ακριβή και ενημερωμένα.
 • Τα προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που κρίνεται απολύτως απαραίτητο, και όχι για περισσότερο χρόνο.
 • Θα πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων.

Ποια είναι τα δικαιώματα για τα φυσικά πρόσωπα που προβλέπει ο GDPR;

Τα δικαιώματα είναι:

 • Το δικαίωμα στην ενημέρωση - Οι οργανισμοί πρέπει να είναι απόλυτα διαφανείς όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν προσωπικά δεδομένα και να είναι σε θέση να ενημερώνουν σχετικά τα φυσικά πρόσωπα.
 • Το δικαίωμα πρόσβασης - Τα φυσικά πρόσωπα έχουν το δικαίωμα (κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος) να γνωρίζουν επακριβώς ποια προσωπικά τους δεδομένα διατηρούνται και πώς γίνεται η επεξεργασία τους.
 • Το δικαίωμα διόρθωσης - Τα φυσικά πρόσωπα έχουν το δικαίωμα να διορθώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα αν είναι ανακριβή ή ελλιπή.
 • Το δικαίωμα διαγραφής – Είναι γνωστό και ως «το δικαίωμα στη λήθη», και αναφέρεται στο δικαίωμα ενός ατόμου να διαγράψει ή να καταργήσει τα προσωπικά του δεδομένα (εκτός αν αυτό προσκρούει σε άλλους νομικούς περιορισμούς).
 • Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας - Αναφέρεται στο δικαίωμα ενός φυσικού προσώπου να αναστέλλει ή να περιορίζει την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.
 • Το δικαίωμα στη φορητότητα - Το φυσικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα να λαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν από έναν οργανισμό (χωρίς αντίρρηση από αυτόν) και να τα διαβιβάζει σε έναν άλλον.
 • Το δικαίωμα εναντίωσης - Το φυσικό πρόσωπο δικαιούται να αντιτάσσεται, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν (εκτός αν αυτό προσκρούει σε άλλους νομικούς περιορισμούς).
 • Το δικαίωμα εναντίωσης στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων - Το φυσικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα να μην υπόκειται σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που το αφορούν ή το επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.

Τι είναι o Υπεύθυνος Επεξεργασίας;

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι οποιοσδήποτε καθορίζει τον σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός.

Τι είναι o Εκτελών την Επεξεργασία;

Εκτελών την επεξεργασία είναι οποιοσδήποτε επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό υπεύθυνου επεξεργασίας, όπως φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός.

Τι είναι η Συμφωνία Επεξεργασίας Δεδομένων (Data Processing Agreement);

Όταν ένας οργανισμός είναι υπεύθυνος για τη συλλογή προσωπικών δεδομένων και για τον τρόπο επεξεργασίας τους (ονομάζεται "υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων"), ο Κανονισμός απαιτεί τη σύναψη μιας συμφωνίας (συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων) με οποιονδήποτε (δηλ., έναν άλλο οργανισμό/εταιρεία/ιδιώτη επαγγελματία) επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του (ονομάζεται "εκτελών την επεξεργασία").

Ο GDPR αφορά τη VODAFONE;

Ναι. Για το λόγο αυτό η VODAFONE έχει προβεί στη σχεδίαση και εφαρμογή ενός εμπεριστατωμένου Προγράμματος Συμμόρφωσης με τον Κανονισμό σε επίπεδο Ομίλου με αποκλειστικό σκοπό την εξασφάλιση της συμμόρφωσης τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Που μπορώ να βρω γενικές πληροφορίες για τη συμμόρφωση της VODAFONE με τον GDPR;

Συμμεριζόμαστε την ανησυχία σου για τα προσωπικά δεδομένα.
Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας στο: data.privacy.gr@vodafone.com ή τηλεφωνικώς με την Εξυπηρέτηση Πελατών στο 13830.