Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων κατά τη χρήση των εταιρικών IoT λύσεων της Vodafone Innovus

 

Εισαγωγή

Με την παρούσα δήλωση επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά τη χρήση της εταιρικής IoT λύσης (εφεξής «Υπηρεσία») που έχετε επιλέξει.

Υπεύθυνος επεξεργασίας για την εκάστοτε Υπηρεσία ορίζεται ο Πελάτης, καθώς τα δεδομένα που εισάγει ο Πελάτης ανήκουν αποκλειστικά και μόνο στον ίδιο. Ο Πελάτης ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας βαρύνεται με όλες τις υποχρεώσεις ενημέρωσης ή/και λήψης συναίνεσης των υποκειμένων των δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε

Για την παροχή της εκάστοτε Υπηρεσίας η Vodafone Innovus, υπό την ιδιότητά της ως Εκτελών την Επεξεργασία, ενδέχεται να συλλέγει και να επεξεργάζεται τις εξής κατηγορίες δεδομένων:

 • Δεδομένα τα οποία είναι απαραίτητα για την πρόσβασή σας στην Υπηρεσία, όπως: όνομα χρήστη, διεύθυνση e-mail.
 • Δεδομένα που υποβάλλουν οι εξουσιοδοτημένοι από τον Πελάτη χρήστες της Υπηρεσίας («τελικοί χρήστες»).
 • Δεδομένα που προκύπτουν από τη χρήση της Υπηρεσίας και των εφαρμογών της.

Πως χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Η Vodafone Innovus επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων των δεδομένων στο πλαίσιο της παροχής της Υπηρεσίας, όπως αυτή έχει ζητηθεί από τον Πελάτη και σύμφωνα με τους όρους επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ της Vodafone Innovus και του Πελάτη.

Σε ποιους γνωστοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Ανάλογα με τη φύση της εκάστοτε παρεχόμενης Υπηρεσίας ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτες εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε για την ανάπτυξη, υποστήριξη και παροχή της Υπηρεσίας. Οι τρίτες αυτές εταιρείες λειτουργούν ως Υπο-εκτελούντες την επεξεργασία και αναλαμβάνουν την εκτέλεση ενός συγκεκριμένου έργου ακολουθώντας τις οδηγίες μας αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Σε αυτές τις περιπτώσεις η Vodafone Innovus εξακολουθεί να βαρύνεται με την ευθύνη αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ως Εκτελών την επεξεργασία.

Oρισμένες από τις ανωτέρω εταιρείες ενδέχεται να είναι εγκατεστημένες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), οπότε και θα χρειαστεί να διαβιβάσουμε προσωπικά σας δεδομένα σε χώρες εκτός ΕΟΧ. Στην περίπτωση αυτή θα διασφαλίσουμε ότι υπάρχει νομική βάση για μια τέτοια διαβίβαση και ότι τα προσωπικά σας δεδομένα προστατεύονται επαρκώς, όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. Πέραν των παραπάνω αποδεκτών, η Vodafone Innovus δεν διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η κοινοποίηση /διαβίβαση τους επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Πόσο καιρό κρατάμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Οι περίοδοι διατήρησης των προσωπικών δεδομένων εξαρτώνται από τους όρους επεξεργασίας δεδομένων με τον Πελάτη και τις επιλογές του, τον τύπο των προσωπικών δεδομένων, τους σκοπούς της συλλογής και επεξεργασίας τους και την ισχύουσα νομοθεσία.

Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Στην Vodafone Innovus Α.Ε. εγγυόμαστε την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Εφαρμόζουμε αυστηρά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, απώλεια, κοινολόγηση ή καταστροφή. Για παράδειγμα, οι προσωπικές πληροφορίες σας διακινούνται κρυπτογραφημένες και αποθηκεύονται σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον με περιορισμένη πρόσβαση. Οι εντεταλμένες ομάδες ασφάλειας και ιδιωτικότητας της εταιρείας μας διεξάγουν εκτιμήσεις για προϊόντα, υπηρεσίες και λειτουργίες για να εξασφαλίσουν ότι εφαρμόζονται οι πολιτικές μας περί προστασίας της ιδιωτικότητας και ασφάλειας. Απαιτούμε από τους συνεργάτες μας και όσους επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό μας να συμμορφώνονται με τις υψηλές προδιαγραφές μας. Οι υπάλληλοι της Vodafone Ιnnovus A.E. και εγκεκριμένα τρίτα πρόσωπα που χρειάζεται να έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα υπόκεινται στις εσωτερικές μας πολιτικές, σε αυστηρές υποχρεώσεις τήρησης εμπιστευτικότητας και σε εκπαιδεύσεις και ελέγχουμε διαρκώς την υλοποίηση των εσωτερικών αυτών πολιτικών. Μη συμμόρφωση με τις πολιτικές μας ενδέχεται να οδηγήσει σε έρευνα και πιθανές πειθαρχικές ενέργειες. Η Vodafone Innovus A.E. συμμορφώνεται με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί γνωστοποίησης περιστατικών παραβιάσεων.

Ποια είναι τα δικαιώματα των τελικών χρηστών της Υπηρεσίας

Γενικότερα, σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων οι τελικοί χρήστες της Υπηρεσίας έχουν και μπορούν να ασκήσουν τα ακόλουθα δικαιώματα ενώπιον του Υπευθύνου Επεξεργασίας:

 • το δικαίωμα πρόσβασης,
 • το δικαίωμα διόρθωσης τυχόν ανακριβών προσωπικών τους δεδομένων ή τη συμπλήρωση αυτών,

καθώς και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της νομοθεσίας:

 • το δικαίωμα διαγραφής,
 • το δικαίωμα φορητότητας,
 • το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας,
 • το δικαίωμα εναντίωσης
 • το δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή

Η Vodafone Innovus οφείλει να συνδράμει τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας (Πελάτη), στο μέτρο του εφικτού, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του να απαντά στα αιτήματα των υποκειμένων των δεδομένων αναφορικά με την άσκηση των δικαιωμάτων τους.

Πρόγραμμα συμμόρφωσης ομίλου Vodafone με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ)

Συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ)

Ο Όμιλος Vodafone, έχοντας ως στόχο να προστατεύσει και να διασφαλίσει την ιδιωτικότητα των πελατών του, έχει θέσει μέχρι σήμερα σε εφαρμογή μια σειρά από ενέργειες, κανόνες και διαδικασίες, που σχεδιάσθηκαν ώστε να εξασφαλίσουν πλήρη συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό και Εθνικό νομοθετικό πλαίσιο για την προαστασία των προσωπικών δεδομένων. Ο Όμιλος Vodafone προσεγγίζει την ιδιωτικότητα ολιστικά σε παγκόσμιο επίπεδο και όλες οι εταιρείες του Ομίλου είναι υποχρεωμένες να ακολουθούν πιστά την ενιαία πολιτική ιδιωτικότητας του Ομίλου.
Οι επιμέρους δράσεις της Vodafone, ως προς τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων («ΓΚΠΔ» ή «Κανονισμός»), αποτελούν μία εξέλιξη των δράσεων, που ήδη λάμβαναν χώρα έως σήμερα, δεδομένου ότι η διαφύλαξη της ιδιωτικότητας των πελατών μας αποτελεί διαχρονικά πρωταρχική μας προτεραιότητα. Η Vodafone έχει προβεί στη σχεδίαση Προγράμματος Συμμόρφωσης με τον ΓΚΠΔ σε επίπεδο Ομίλου με αποκλειστικό σκοπό την εξασφάλιση της συμμόρφωσης τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.
Το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης του Ομίλου Vodafone ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2016, βασιζόμενο σε υφιστάμενες διαδικασίες και περιλαμβάνει τον ενδελεχή έλεγχο υπηρεσιών και προϊόντων, ώστε να διασφαλίζεται συνεχώς η συμμόρφωση τους με τον Κανονισμό. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει επίσης την επανεκπαίδευση του συνόλου του προσωπικού σε θέματα ιδιωτικότητας ώστε να διασφαλίζεται ότι τόσο οι υπάλληλοι της Vodafone όσο και οι άμεσοι συνεργάτες της γνωρίζουν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τη διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Οι κύριες δράσεις του Ομίλου Vodafone ως προς τη συμμόρφωσή του με τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα εξής:

 • Ενέργειες με αποκλειστικό σκοπό την εξυπηρέτηση όλων των αιτημάτων των πελατών, τα οποία σχετίζονται με τα δικαιώματά τους όπως αυτά προκύπτουν από τον Κανονισμό.
 • Πρωτοβουλίες σχετικά με τη διαφανή ενημέρωση των πελατών της Vodafone αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων στο σύνολο των προϊόντων και υπηρεσιών του οργανισμού.
 • Δημιουργία μητρώων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, διαδικασιών και συστημάτων, τα οποία επικαιροποιούνται συνεχώς.
 • Αναγνώριση διαδικασιών επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων υψηλού κινδύνου, σε όλο το εύρος του οργανισμού και αξιολόγηση αυτών με σκοπό την εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων που ικανοποιούν τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ.
 • Έλεγχο των διαδικασιών προστασίας της Ιδιωτικότητας και της Ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό και εξ' ορισμού όλων των έργων του Ομίλου με σκοπό την έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση κινδύνων σχετικών με την ιδιωτικότητα οι οποίοι ενδέχεται να προκύψουν από μία σημαντική αλλαγή ή από την εισαγωγή νέας υπηρεσίας, διαδικασίας ή νέου προϊόντος.
 • Ευαισθητοποίηση του προσωπικού όλου του οργανισμού αλλά και των συνεργατών του, με σκοπό να κατανοήσουν τον αντίκτυπο του ΓΚΠΔ στα καθημερινά τους καθήκοντα.
 • Επικαιροποίηση των πολιτικών, στις περιπτώσεις που αυτό κρίθηκε απαραίτητο, όπως επί παραδείγματι στα κάτωθι:
   - Πρότυπα και διαδικασίες σχετικές με την Πολιτική Διαχείρισης Ιδιωτικότητας της Vodafone
   - Πρότυπα και διαδικασίες σχετικές με το Πρότυπο Ασφάλειας Πληροφοριών της Vodafone
   - Διαδικασία Διαχείρισης και Γνωστοποίησης Συμβάντων Παραβίασης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
 •  Τυποποίηση μίας σειράς διαδικασιών για τη συμμόρφωση των προμηθευτών της Vodafone με το σύνολο των προβλεπόμενων στον ΓΚΠΔ απαιτήσεων. Επισημαίνεται ότι η οποιαδήποτε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από προμηθευτές γίνεται πάντα σύμφωνα με το υπογεγραμμένο μεταξύ της Vodafone και του εκάστοτε προμηθευτή, Συμφωνητικό Επεξεργασίας Δεδομένων στο οποίο ορίζονται οι απαιτήσεις ασφαλείας που οφείλει να αναλάβει ο εκάστοτε προμηθευτής.

Ο Όμιλος Vodafone και η Vodafone Ελλάδος, συνεχίζουν τις δράσεις τους ώστε πάντοτε να βρίσκονται σε πλήρη εφαρμογή όλα τα απαραίτητα εργαλεία και οι διαδικασίες που όχι μόνο θα διασφαλίζουν αλλά επίσης θα αποδεικνύουν και την πλήρη συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις του Κανονισμού.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο data.privacy.gr@vodafone.com

Πολιτική Cookies

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies της Vodafone Innovus και των συνεργατών της για βελτιωμένη εμπειρία, προσαρμοσμένη στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σου και σε αυτή τη σελίδα μπορείς να μάθεις τι είναι τα cookies, πώς τα χρησιμοποιούμε και πώς μπορείς να τα διαχειριστείς.

Τι είναι τα cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες που αποθηκεύονται στον web browser του υπολογιστή σου κατά την περιήγησή στο Internet και μπορούν να αφαιρεθούν ανά πάσα στιγμή. Με τα cookies, κάθε φορά που επιστρέφεις στην ιστοσελίδα μας θα μπορούμε να σου προσφέρουμε προσωποποιημένο περιεχόμενο.

Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies;

Χρησιμοποιούμε cookies για να μπορούμε να θυμόμαστε τις προτιμήσεις σου, τα προϊόντα που έβαλες στο καλάθι αγορών ή το πόσες φορές επισκέφτηκες την ιστοσελίδα μας. Επίσης, χρησιμοποιούμε cookies για να γνωρίζουμε τα προϊόντα/υπηρεσίες που αγόρασες έτσι ώστε να μπορούμε να σε ενημερώνουμε για μελλοντικές προσφορές που θα ταιριάζουν στις ανάγκες σου.

Τα cookies συνήθως συμπεριλαμβάνουν ένα μοναδικό αλφαριθμητικό αναγνωριστικό που βρίσκεται στο πρόγραμμα περιήγησής σου. Σε αρκετές περιπτώσεις, δεν μπορούμε να συσχετίσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε από ένα cookie με εσένα. Μας δίνουν, ωστόσο, τη δυνατότητα να συσχετίσουμε κάποιες πληροφορίες και προσωπικά στοιχεία, όταν για παράδειγμα συνδέεσαι ή επιλέγεις να εγγραφείς σε μια υπηρεσία ή newsletter. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα cookies για να σου παρέχουμε εξατομικευμένες διαφημίσεις με βάση τη συμπεριφορά κατά την περιήγησή σου.

Έχουμε βάλει τα cookies που χρησιμοποιούμε στις ακόλουθες κατηγορίες, για να καταλάβεις καλύτερα γιατί τα χρειαζόμαστε:

 1. Απολύτως απαραίτητα cookies - χρησιμοποιούνται για να βοηθήσουν την ιστοσελίδα να λειτουργεί αποτελεσματικά.
 2. Cookies απόδοσης- χρησιμοποιούνται για την ανάλυση του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η ιστοσελίδα και πώς μπορούμε να τη βελτιστοποιήσουμε.

Εκτός από τα cookies που χρησιμοποιούμε στις ιστοσελίδες μας, χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοιες τεχνολογίες σε ορισμένα email και ειδοποιήσεις push που στέλνουμε σε κινητές συσκευές από τις εφαρμογές μας. Με αυτά μπορούμε να καταλάβουμε αν έχεις ανοίξει ένα email που στείλαμε και πώς αλληλοεπιδράς με την επικοινωνία αυτή. Σε περίπτωση που έχεις ενεργοποιήσει εικόνες ή ακόμα και πατήσεις σε κάποιο σύνδεσμο μέσα στο email, τα cookies ενδέχεται να ρυθμιστούν στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σου.

Μερικές φορές χρησιμοποιούμε ‘persistent’ cookies καθώς και ‘session-based’ cookies. Τα persistent cookies έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από τα ‘session-based’ cookies που λήγουν μετά το τέλος της επίσκεψής σου στην ιστοσελίδα, τη στιγμή που θα κλείσεις το πρόγραμμα περιήγησής σου.

First-party cookies

Τα First-party cookies προέρχονται από τον κατασκευαστή της ιστοσελίδας που επισκέπτεσαι αυτήν τη στιγμή. Παρακάτω μπορείς να δεις τη λίστα με τα First-party cookies.

Third-party cookies

Τα Third-party cookies δεν προέρχονται από τον κατασκευαστή της ιστοσελίδας που επισκέπτεσαι αλλά από διαφορετικό domain. Για παράδειγμα, όταν επισκέπτεσαι τη δική μας ιστοσελίδα, ενδέχεται να συνδεθούμε με την ιστοσελίδα άλλης εταιρείας - όπως ο λογαριασμός μας στο Facebook ή το Twitter ή ένα βίντεο από τη σελίδα μας στο YouTube.

Δεν ελέγχουμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα cookies αυτά, επομένως σου προτείνουμε να ελέγξεις τις ιστοσελίδες αυτές για να δεις πώς τα χρησιμοποιούν και πώς μπορείς να τα διαχειριστείς.

Οι συνεργάτες του Ομίλου Vodafone με διαφορετικό domain μπορούν επίσης να τοποθετούν cookies στην ιστοσελίδα μας, για να εμφανίζουν διαφημίσεις ή σελίδες άλλων εταιρειών του Ομίλου Vodafone που μπορεί να σε ενδιαφέρουν. Λεπτομέρειες για αυτούς τους συνεργάτες και τα Third-party cookies συμπεριλαμβάνονται στη λίστα που εμφανίζεται αργότερα σε αυτήν την πολιτική cookies.

Διαχείριση των cookies

Μπορείς να αλλάξεις τις Ρυθμίσεις για τα cookies.

Μπορείς επίσης να ελέγξεις τον τρόπο χρήσης των cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σου ή στις ρυθμίσεις της συσκευής σου.

Πληροφορίες για τον έλεγχο και τη διαγραφή των cookies είναι επίσης διαθέσιμες στη διεύθυνση https://www.allaboutcookies.org/.

Λίστα cookies

Που εμφανίζεται

Πως ονομάζεται

Γιατί χρησιμοποιείται

Κατηγορία

Διάρκεια ζωής

First party cookies

 

Vodafoneinnovus.com

wpml_referer_url

Συλλέγει πληροφορίες για την γλώσσα που χρησιμοποιεί ο χρήστης στον H/Y του και τις ενέργειες που κάνει στο site για να ορίσει γλώσσα προτίμησης

1

Συνεδρία

Vodafoneinnovus.com

_icl_current_language

Συλλέγει πληροφορίες για την γλώσσα που χρησιμοποιεί ο χρήστης στον H/Y του και τις ενέργειες που κάνει στο site για να ορίσει γλώσσα προτίμησης

1

Συνεδρία

Third party cookies

 

Vodafoneinnovus.com

incap_ses_

Ασφαλής πλοήγηση στον ιστότοπο

1

Συνεδρία

Vodafoneinnovus.com

visid_incap_

Ασφαλής πλοήγηση στον ιστότοπο

1

6 Μήνες

Vodafoneinnovus.com

__utmvc

Ασφαλής πλοήγηση στον ιστότοπο

1

Συνεδρία

Vodafoneinnovus.com

_ga

google analytics (συλλέγει τις ενέργειες που κάνει ο χρήστης στο site για να παράξει στατιστικά)

2

Λίγα Δευτερόλεπτα

Vodafoneinnovus.com

_gat_gtag_UA_4004669_12

google analytics (συλλέγει τις ενέργειες που κάνει ο χρήστης στο site για να παράξει στατιστικά)

2

Λίγα Δευτερόλεπτα

Vodafoneinnovus.com

_gid

google analytics (συλλέγει τις ενέργειες που κάνει ο χρήστης στο site για να παράξει στατιστικά)

2

Λίγα Δευτερόλεπτα

Συχνές ερωτήσεις

Μάθε όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζεις για το GDPR και τα προσωπικά δεδομένα

Τι είναι ο GDPR;

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (General Data Protection Regulation - GDPR) είναι ο νέος Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Μετά από αρκετά χρόνια διαβουλεύσεων, ο Κανονισμός υπογράφηκε από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο της ΕΕ στις 27 Απριλίου 2016 και αφορά στην προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και στην ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Ποια είναι η ημερομηνία εφαρμογής του GDPR;

Η ημερομηνία εφαρμογής του GDPR είναι η 25 Μαΐου 2018 και η εφαρμογή του είναι υποχρεωτική σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ, και φυσικά και στην Ελλάδα.

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Προσωπικά δεδομένα (επίσης αναφέρονται και με τον όρο «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα») είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (που συχνά ονομάζεται «υποκείμενο των δεδομένων»). Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας, όπως όνομα, ηλικία, αριθμός ταυτότητας, αριθμός τηλεφώνου, δεδομένα θέσης, online identifiers, ή παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

Ποιες είναι οι βασικές αρχές του GDPR;

Ο Κανονισμός καθορίζει ότι:
 • Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πρέπει να είναι νόμιμη, δίκαιη και διαφανής.
 • Τα προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να συλλέγονται μόνο για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς.
 • Τα προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να είναι επαρκή, να είναι σχετικά με τον σκοπό της επεξεργασίας και να περιορίζονται μόνο σε αυτά που είναι απαραίτητα.
 • Τα προσωπικά δεδομένα που τηρούνται θα πρέπει να είναι ακριβή και ενημερωμένα.
 • Τα προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που κρίνεται απολύτως απαραίτητο, και όχι για περισσότερο χρόνο.
 • Θα πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων.

Ποια είναι τα δικαιώματα για τα φυσικά πρόσωπα που προβλέπει ο GDPR;

Τα δικαιώματα είναι:

 • Το δικαίωμα στην ενημέρωση - Οι οργανισμοί πρέπει να είναι απόλυτα διαφανείς όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν προσωπικά δεδομένα και να είναι σε θέση να ενημερώνουν σχετικά τα φυσικά πρόσωπα.
 • Το δικαίωμα πρόσβασης - Τα φυσικά πρόσωπα έχουν το δικαίωμα (κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος) να γνωρίζουν επακριβώς ποια προσωπικά τους δεδομένα διατηρούνται και πώς γίνεται η επεξεργασία τους.
 • Το δικαίωμα διόρθωσης - Τα φυσικά πρόσωπα έχουν το δικαίωμα να διορθώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα αν είναι ανακριβή ή ελλιπή.
 • Το δικαίωμα διαγραφής – Είναι γνωστό και ως «το δικαίωμα στη λήθη», και αναφέρεται στο δικαίωμα ενός ατόμου να διαγράψει ή να καταργήσει τα προσωπικά του δεδομένα (εκτός αν αυτό προσκρούει σε άλλους νομικούς περιορισμούς).
 • Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας - Αναφέρεται στο δικαίωμα ενός φυσικού προσώπου να αναστέλλει ή να περιορίζει την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.
 • Το δικαίωμα στη φορητότητα - Το φυσικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα να λαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν από έναν οργανισμό (χωρίς αντίρρηση από αυτόν) και να τα διαβιβάζει σε έναν άλλον.
 • Το δικαίωμα εναντίωσης - Το φυσικό πρόσωπο δικαιούται να αντιτάσσεται, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν (εκτός αν αυτό προσκρούει σε άλλους νομικούς περιορισμούς).
 • Το δικαίωμα εναντίωσης στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων - Το φυσικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα να μην υπόκειται σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που το αφορούν ή το επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.

Τι είναι o Υπεύθυνος Επεξεργασίας;

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι οποιοσδήποτε καθορίζει τον σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός.

Τι είναι o Εκτελών την Επεξεργασία;

Εκτελών την επεξεργασία είναι οποιοσδήποτε επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό υπεύθυνου επεξεργασίας, όπως φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός.

Τι είναι η Συμφωνία Επεξεργασίας Δεδομένων (Data Processing Agreement);

Όταν ένας οργανισμός είναι υπεύθυνος για τη συλλογή προσωπικών δεδομένων και για τον τρόπο επεξεργασίας τους (ονομάζεται "υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων"), ο Κανονισμός απαιτεί τη σύναψη μιας συμφωνίας (συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων) με οποιονδήποτε (δηλ., έναν άλλο οργανισμό/εταιρεία/ιδιώτη επαγγελματία) επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του (ονομάζεται "εκτελών την επεξεργασία").

Ο GDPR αφορά τη VODAFONE;

Ναι. Για το λόγο αυτό η VODAFONE έχει προβεί στη σχεδίαση και εφαρμογή ενός εμπεριστατωμένου Προγράμματος Συμμόρφωσης με τον Κανονισμό σε επίπεδο Ομίλου με αποκλειστικό σκοπό την εξασφάλιση της συμμόρφωσης τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Που μπορώ να βρω γενικές πληροφορίες για τη συμμόρφωση της VODAFONE με τον GDPR;

Συμμεριζόμαστε την ανησυχία σου για τα προσωπικά δεδομένα.
Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας στο: data.privacy.gr@vodafone.com ή τηλεφωνικώς με την Εξυπηρέτηση Πελατών στο 13830.